Pokračujeme v rozvoji regionu Hlučínska

Název programu: Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014

Kód programu: RRC/4/2014 

Cílem a účelem projektu je rozvoj venkova a zvýšení kvality života regionu Hlučínska, podpora cestovního ruchu, propagace regionu navenek, podpora spolupráce jednotlivých obcí, místních společenství apod.

Tohoto cíle dosáhneme jednak prostřednictvím referentky Sdružení obcí Hlučínska, která má v popisu práce vyhledávání dotačních příležitostí pro SOH i jednotlivé obce, zpracování žádosti o dotace, realizaci projektů, organizaci kulturních akcí, správu webových stránek, prezentace SOH v denních periodikách, zastupování SOH na jednáních, přípravu podkladů pro jednání Sněmu a Rady SOH, zpracování zápisů z jednání, prezentaci regionu na výstavách cestovního ruchu aj. a rovněž prostřednictvím externí účetní, která zodpovídá za celkové účetnictví SOH, správné zaúčtování nákladů k projektům, zpracování mezd, zpracovává závěrečný účet, kontroluje plnění rozpočtu atd.

Sdružení obcí Hlučínska realizuje projekt z důvodu snahy o rozvoj a zkvalitnění života na Hlučínsku, rozvoj cestovního ruchu, zvýšení propagace regionu, zintenzivnění vzájemné spolupráce zástupců obcí a měst SOH, místních společenství, podnikatelské a zemědělské veřejnosti, podpory akcí a programů pro děti a mládež v regionu apod.

Cílovou skupinu projektu tvoří starostové a starostky obcí a měst SOH, děti a mládež z regionu, podnikatelská veřejnost a všichni obyvatelé obcí a měst Sdružení obcí Hlučínska, návštěvníci a turisté z regionu, kraje, ČR a případně i polského příhraničí, kteří budou moci užívat výstupů projektů, zúčastnit se kulturních a společenských akcí apod.

Konkrétní přínos a efekt projektu se tedy u cílové skupiny a žadatele projeví především prostřednictvím:

 - zpracování žádostí o dotace a realizací projektů, jejichž cílem bude rozvoj cestovního ruchu, kulturních tradic, propagace regionu, podpora spolupráce místních společenství, vzdělanosti aj.;

- propagace SOH a jednotlivých obcí na webových stránkách SOH, v novinách a časopisech, jehož efektem bude zvýšení povědomí obyvatel regionu o činnosti SOH, kulturních akcích, projektech apod.;

- společných akcí (kulturních, sportovních) SOH, díky kterým dojde k posílení vzájemné spolupráce místních společenství, dětí a mládeže a k vyšší propagaci místních souborů a společenství i posílení kulturního povědomí u obyvatel z blízkého a širokého okolí;  

- zintenzivnění spolupráce starostů obcí a měst Hlučínska v rámci jednání na Sněmu a v Radě SOH, díky kterému se budou moci zabývat větším množství záležitostí, jejich řešením, plánováním apod., což se ve výsledku projeví ve zkvalitnění života a rozvoji regionu jako celku.

 

                       

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska