Propagací a výměnou zkušeností k rozvoji regionu Hlučínska a partnerských gmin

CZ.3.22/3.3.04/13.04090

Sdružení obcí Hlučínska (SOH) se snaží vzájemnou spoluprací s polskými gminami Kietrz, Krzyżanowice a Krzanowice podpořit a propagovat své specifické příhraniční území, které spojuje jak společný hist. vývoj, tak tradice, zvyky a další aspekty života.
V minulosti již SOH s těmito partnery realizovalo nebo dosud realizuje projekty zaměřené na společnou propagaci a spolupráci především v oblasti cest. ruchu. Abychom ještě více podpořili propagaci tohoto území a rozvoj cest. ruchu, zvýšili povědomí o kultuře, zvycích a tradicích regionu, rozvinuli a utužili spolupráci zástupců místní samosprávy na obou stranách hranice, rádi bychom zrealizovali projekt "Propagací a výměnou zkušeností k rozvoji regionu Hlučínska a partnerských gmin", jehož předmětem bude jednak prezentace na veletrzích cest. ruchu v Brně a v Katowicích a realizace 2 vzděl. zájezdů pro zástupce SOH a polských gmin. Na veletrzích se region bude nově prezentovat také prostřednictvím místních folklorních souborů, a tak dojde k propagaci také místních tradic, zvyklostí a kultury. Inovativním prvkem projektu je rovněž jeho zaměření na výměnu zkušeností mezi zástupci SOH a polských gmin a zástupci Místní akční skupiny (Lokalna Grupa Działania), které představitelé SOH během vzděl. pobytů navštíví.
Tímto projektem bychom chtěli navázat na předchozí realizované projekty a využít jejich výstupů. Jedná se zejména o projekt "Partnerstvím k poznávání regionu", "Na kole bez hranic", "Partnerstvím k propagaci regionu", "Festival přeshr. kultury" a "Hlučínsko a polské gminy očima malířů a fotografů". Při jeho realizaci tak budou využity propagační materiály "Vítejte na Hlučínsku" a "Hlučínskem za dobrým jídlem", cyklomapy, dokumentární film o Hlučínsku, zpěvník lidových písní, česko-polský stolní kalendář aj., a to jak při prezentaci tak veletrhu, tak
také při vzděl. zájezdu. Po celou dobu festivalu bude u prezentačního stánku pouštěn videozáznam z proběhlých festivalů přeshraniční kultury.

Cílem projektu je:
1) podpora a propagace kultury, zajímavostí, zvyků, tradic, produktů cestovního ruchu a zvýšení povědomí občanů - návštěvníků veletrhů o historicky spjatém regionu Hlučínska a sousedních polských gmin Horního Slezska;
2) podpora spolupráce, výměna a nabytí nových zkušeností mezi představiteli samospráv na Hlučínsku a v partnerských polských gminách v rámci realizace vzdělávacích zájezdů.

Projekt se skládá ze 2 tematických okruhů:

1) PREZENTACE NA VELETRZÍCH CESTOVNÍHO RUCHU V BRNĚ A V KATOWICÍCH
SOH a polské gminy Kietrz, Krzanowice a Pietrowice Wielkie se budou prezentovat na veletrzích cetovního ruchu Go-Regiontour v Brně ve dnech 16.-19.1. 2014 a GLOB v Katowicích ve dnech 28.-30.3.2014. Propagace regionu bude tentokrát kromě nabídky propagačních materiálů, regionálních pochutin, cyklomap aj. tištěných materiálů rozšířena o prezentaci kultury, zvyků a tradic prostřednictvím vystoupení folklorních souborů z regionu a videoprezentace záznamů z festivalů přeshraniční kultury. Předpokládáme, že na každém veletrhu vystoupí se svými folklorními soubory cca 90 osob.
Veletry navštíví v rámci vzdělávacích zájezdů 90 zástupců SOH a polských gmin.


2) VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZDY PŘEDSTAVITELŮ SOH A POLSKÝCH GMIN
Budou realizovány 2 dvoudenní vzdělávací zájezdy (1 v ČR; 1 v PL). V rámci zájezdů navštíví vždy 90 zástupců SOH a polských gmin za účelem výměny a nabytí nových zkušeností z oblasti spolupráce se soukromou sférou, čerpání dotací z EU, přípravy na budoucí programovací období apod. 1 místní akční skupinu v ČR a 1 LGD v Polsku, jejíchž zástupci představí hostům některé úspěšné projekty aj.
Protože se zástupci SOH a polských gmin chtějí dále inspirovat např. v produktech cest. ruchu , proběhnou vzdělávací zájezdy v termínech konání veletrhů cest. ruchu v Brně a v Katowicích a 1 den vzdělávacího zájezdu tak bude vždy věnován návštěvě veletrhu.

Projekt je realizován za finanční podpory z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013.

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska